elbilviden.dk

This website doesn't support IE. Please, open this page in another browser.

Elbil som firmabil

Tilbyder din virksomhed elfirmabiler, eller overvejer at gøre det, kan der være mange overvejelser og spørgsmål til hvordan det fungerer i praksis. På denne side kan du læse om, hvilke muligheder der er for at få en dagligdag med en firmabil på el til at fungere for både medarbejderen og arbejdspladsen.

Foto: Region Hovedstaden

Valg og opsætning af ladeboks hos medarbejderen

Har medarbejderen adgang til at parkere på sin egen bopæl er det en mulighed, at ens arbejdsplads stiller en ladeboks til rådighed på medarbejderens adresse. På den måde kan medarbejderen lade sin firmabil når strømmen er billigst – normalt om natten, samt altid starte arbejdsdagen med et fuldt opladet batteri. Ved at lade bilen om natten udnytter man også at lade når elnettet er mindst belastet og hvor elmikset er grønnest.

Benytter din virksomhed et leasingselskab til jeres flådebiler, kan leasingselskabet hjælpe jer med at anbefale en operatør. Det er dog altid jeres eget valg, hvilken operatør I vælger. Hos nogle operatører lejer man ladeboksen og hos andre køber man ladeboksen.

Der kan også være nogle bilmærker, som har en aftale med en operatør, hvorved man kan få en aftale med denne operatør om opsætning af ladeboks og ladning på offentligt ladenetværk.

Når arbejdspladsen har valgt, hvilken operatør den vil benytte, kan arbejdspladsen betale for at få opsat ladeboksen hos medarbejderen, alt efter hvilken aftale der bliver indgået mellem arbejdspladsen og medarbejderen, medmindre dette indgår i købs-/lejeprisen. Det samme gælder hvis boksen en dag skal tages ned.

Hvis der skal installeres flere ampere og evt. en ny eltavle, vil der være en udgift forbundet med det. De ekstra ampere vil forblive i husstanden ved ophørt ansættelsesforhold og arbejdspladsen skal derfor have en politik for hvem, der skal betale den udgift – arbejdspladsen eller medarbejderen.

Hvis medarbejderen stopper i virksomheden

Hvis der er opsat en ladeboks hos en medarbejder, som stopper i virksomheden, kan man få operatøren til at tage ladeboksen ned. Det skal der, i nogle tilfælde, betales et gebyr for, og hos andre indgår det i købs-/abonnementsprisen.

Hvis virksomheden betaler for ladeboksen hos medarbejderen, og medarbejderen overtager ladeboksen indenfor 6 måneder efter opsætning, vil medarbejderen blive beskattet af den. Overtager medarbejderen ladestanderen efter 6 måneder, skal der ikke betales skat af den. Læs mere om skattereglerne her.

Ladning udenfor medarbejderens matrikel

Der kan være en administrativ og økonomisk fordel ved, at medarbejderen lader så meget som muligt derhjemme, da husstandsopladning som hovedregel vil være billigst. Der kan dog være tilfælde hvor ladning på farten vil være nødvendigt. Skal medarbejderen lade udenfor virksomheden eller hjemmet er der tre forskellige muligheder:

  • Medarbejderen udstyres med et brændstofskort/ladebrik til de forskellige ladenetværk. Brændstofkortene fungerer som ved fossile firmabiler, hvor fakturaen indsendes direkte til virksomheden, så medarbejderen skal ikke have et udlæg. Det samme gælder ladebrikkerne til de forskellige ladeoperatører.
  • Anvender medarbejderen i stedet sit eget kreditkort eller en app med sit kreditkort tilknyttet, vil udgiften skulle laves som et udlæg. Har medarbejderen et firmakort, kan virksomheden spare administrationen af udlæg.

Ved nogle bilmærker får man en ladebrik til et specifikt ladenetværk med i prisen, som giver adgang til fordelagtige ladepriser på udvalgte ladestandere.

Aflæsning af privat og erhvervsmæssigt forbrug

Hvis elbilen anvendes til både privat og erhvervsmæssig brug, eller der er flere elbiler i husstanden, skal disse forbrug aflæses separat. Hos nogle operatører kan man oprette en ”gæstebruger” til ladeboksen, som man kan anvende når man skal lade til erhvervsbrug. Man kan også fastsætte en fast pris for gæstebrugeren i tilfælde af, at man har variabel strømpris. Lader man til privat forbrug kan man stadig få den variable strømpris. Denne funktion understøttes af flere operatører.

Hvis husstanden har variable strømpriser, kan det nemlig være svært at forudse hvad udgiften for hjemmeladning vil være. Derfor kan der være smart, at medarbejderen fastsætter en fast pris for strømmen, i overensstemmelse med virksomheden, som medarbejderen indmelder til denne. På den måde får virksomheden en forventet udgift, som denne kan budgettere ud fra. Denne funktion understøttes af flere operatører.

Har medarbejderen og virksomheden fastlagt en fast pris per kWh, kan I sammen, ud fra det forventede forbrug, udregne hvad udgifterne til ladning vil være og refundere beløbet til medarbejderen. Hos nogle operatører kan man selv vælge tilbagebetalingstaksten, så man undgår at få for lidt i refusion.

Når prisen fastsættes, kan det have to udfald:

Nogle medarbejdere kan have en strømaftale med fast pris. Her kan man afregne fastprisen på kvartalsbasis eller på månedsbasis.

Refusion af elafgift

Prisen for strøm udgøres at flere dele. Når du betaler for en kWh, opdeles den i følgende dele:

  • Produktion af strøm samt abonnement hertil
  • Distribution af strøm (nettarif) samt abonnement hertil
  • Transmissionsafgift
  • Elafgift
  • Moms

Du kan læse mere om hvordan prisen for en kWh struktureres her, samt se et eksempel nederst på denne side.

Du kan ved at have en operatør eller serviceudbyder til at administrere din ladeboks, få refusion for elafgiften. Refusionen varierer fra operatør til operatør.

Hvem betaler hvad for strømmen?

Medarbejderen får dækket hele udgiften til strømforbruget gennem operatøren/serviceudbyderen, som refunderer elafgiften og virksomheden, der betaler de resterende omkostninger til strømmen. Din virksomhed skal dermed betale for produktion, distribution, transmission af strømmen samt moms som bliver lagt til alle poster, samt abonnementsprisen hos ladeoperatøren eller serviceudbyderen.

Prisen for strømmen afhænger af den prisaftale medarbejderens husstand har med sin el-leverandør.

Flowchart over betaling for forbruget:

  1. Medarbejderen betaler i første omgang for 100 procent af omkostningerne
  2. Dernæst refunderer ladeoperatøren elafgifterne til medarbejderen og…
  3. Virksomheden refunderer resten af udgiften til medarbejderen, samt betaler abonnementsomkostningerne til ladeoperatøren/serviceudbyderen

Der kan være situationer, hvor medarbejderens samlede refusion fra operatøren/serviceudbyderen og virksomheden er lavere end den pris, som medarbejderen har betalt til sit elselskab. I sådan et tilfælde er det op til medarbejderen og virksomheden at finde ud af, hvordan den meromkostning skal dækkes.

Der kan også være situationer, hvor det modsatte sker, nemlig hvor medarbejderens samlede refusion fra operatøren/serviceudbyderen og virksomheden er højere end den pris, som medarbejderen har betalt for strømmen. I disse tilfælde er det medarbejderens ansvar at indberette fortjenesten til skat.

Herunder kan du se et eksempel over fordelingen af strømprisen, samt se hvor stor en del virksomheden og operatøren står for. I eksemplet tages der udgangspunkt i at kWh-prisen er på 2,5 kroner inklusiv moms, at elafgiften er den gældende fra 1. juli 2023 (87,1 øre per kWh inklusiv moms) samt, at distributionsomkostningerne udgør 20 procent af elselskabets strømpris.