elbilviden.dk

This website doesn't support IE. Please, open this page in another browser.

Opsætning af ladestandere på egen matrikel

På denne side kan du læse om priser på ladeinfrastruktur til el-lastbiler og hvilke overvejelser man bør gøre sig.

Foto: Region Hovedstaden

En væsentlig del af overgangen til el-lastbiler er etablering af ladeinfrastruktur. Men inden der kan tages beslutning omkring ladeinfrastrukturen er det væsentligt at gøre sig klart hvilke kørselsmønstre bilerne har i forhold til deres rækkevidde og de ladevinduer der er til rådighed.

Kører man eksempelvis mindre end 300 km om dagen og har mulighed for opladning over natten, så kan man fint klare opgaven med natopladning på depot, eventuelt med en AC lader såfremt denne type opladning tilbydes af lastbilsproducenten. Tilbyder producenten ikke AC-opladning skal man beregne opsætning af en DC lader i stedet, hvilket er væsentlig mere bekosteligt. Du kan læse mere om priser på ladeinfrastruktur længere nede på denne side.

Ved en AC lader med en effekt på 22 kW skal der installeres 35 ampere til 28.400 kroner plus en ladestander til cirka 12.500 kroner, hvilket sammenlagt giver en etableringsomkostning på 40.900 kroner plus gravearbejde.

DC-ladestandere i 50-75 kW størrelsen koster typisk mellem 100.000 og 200.000 kr. afhængig af kvalitet og funktionalitet. Hertil kommer diverse serviceaftaler og nødvendig tilslutning og installation, så den samlede pris for en enkelt DC-ladestander kan let løbe op i 300.000 kr.

Der er en væsentlig sondring at gøre, når det handler om opladning, nemlig hvorvidt der er monteret omformere på bilerne eller ej. Er der ikke omformer på bilerne, som flere af de større producenter har fravalgt, så skal der etableres ladning via eksterne DC-ladestandere.

Ved AC-ladning kræver det, at der er installeret en omformer på bilen, som omdanner strømmen fra AC til DC. I lastvognssegmentet hvor der er tale om ganske store batterier, vil der være behov for relativt kraftige ladere for at kunne oplade over natten. Et batteri med en kapacitet på eksempelvis 275 kWh vil, hvis det oplades over 10 timer, have tilført en effekt på minimum 27,5 kW for at blive ladet helt op fra 0 til 100 procent (plus måske tre til fire procent ladetab i laderen).

Man kommer således let ud over de 22 kW standard lade-bokse med type 2 stik, der findes tilgængeligt på markedet hvis batteriet køres helt ned til nul procent, hvilket dog nok næppe vil være tilfældet i praksis. Type 2 standarden understøtter opladning med en effekt på op til 43 kW, så det er muligt at få ret kraftige AC-ladere via type 2. Det er dog kun få lastbiler, der understøtter ladning med højere effekt end 22 kW.

En anden mulighed er at opbygge med kraftige ladere på bilen og montere med rødt CEE stik og her kan der, med tilslutning på 63 ampere, lades med op til 45 kW.

Den helt store fordel, set fra kundernes side, ved at der er monteret ladere på bilerne er, at det er relativt mere enkelt at tilføre den nødvendige ladeinfrastruktur. Det kræver ganske enkelt blot et CEE stik som bilen tilsluttes og en passende tilslutning til nettet.


På trods af, at Type 2 standarden giver mulighed for opladning med højere effekt, er der dog kun få lastbiler som understøtter dette.

Skema over ladetid

Herunder kan I se at skema over hvor lang tid det vil tage at lade batterier med forskellig størrelse med forskellige ladeeffekter:

DC-ladning

En række af de store producenter har en strategi omkring DC-ladning. Det stiller nogle anderledes krav til udstyret på lokationen i og med lader, inverter og al power-elektronikken ikke sidder på bilen men skal opsættes eksternt.

DC-ladeudstyr kan være ret bekosteligt. DC-ladestandere i 50 til 75 kW størrelsen koster typisk mellem 100.000 og 200.000 kroner afhængig af kvalitet og funktionalitet. Hertil kommer diverse serviceaftaler og nødvendig tilslutning og installation, så den samlede pris for en enkelt DC-ladestander kan let løbe op i 300.000 kroner.

Det kræver således ganske nøje overvejelser inden man beslutter sig for at opsætte udstyr af denne art, og som vi tidligere har berørt, så ligger der her ganske centrale beslutninger, der skal tages forud. Hvilket udstyr er der behov for? Hvor placeres det? Hvem har ejerskab?

Flere af lastvognsproducenterne har i vid udstrækning indgået partnerskaber med leverandører af ladeudstyr, så de ikke selv involveres for meget ind i denne del. Det står naturligvis frit for om man vælger at købe udstyr fra den pågældende partner, men i visse tilfælde anbefales det af producenten.

For at give en indikation af, hvilke investeringer man ser ind i, vil vi her opstille regneeksempler på tre forskellige typer installationer.

I de tre scenarier ser vi bort fra eventuelt gravearbejde og el-arbejde, eftersom disse er meget lokationsspecifikke og i store træk ens, men de skal naturligvis indregnes.

De tre scenarier er:

  1. AC-ladning og tilkobling direkte via CEE stik
  2. AC-ladning via Type 2 stik og ladestander med 22 kW
  3. DC-ladning og ladestandere med 50-75 kW
Lade scenariePriseksempel
1: AC-ladning via CEE stik: Her er der alene tale om tilslutning til elnettet. Er der ikke nogen forsyning i forvejen er prisen cirka 16.400 kroner for de første 25 ampere og derefter cirka 1.200 kroner per ampere op til nærmeste stiksikring (eksempelvis 35, 50, 63, 80, 100 og 160 ampere).Afhængig af behovet kan der tilsluttes med henholdsvis 35 eller 63 ampere. Dette vil give en effekt på henholdsvis 22 og 43,5 kW.

I eksemplet giver det en samlet pris på henholdsvis 28.400 og 62.000 kroner respektive ved henholdsvis 35 og 63 ampere.
2: AC-ladning via Type 2 stik: I dette scenarie skal til ovenstående tillægges en ladeboks, eventuelt med netværk og lastbalancering. En 22 kW ladeboks til professionelt brug koster cirka 12.500 kroner per styk.Hvis vi tager udgangspunkt i prisen på 12.500 per styk, skal der tillægges 12.500 kroner til de ovenstående tal.

Det betyder en samlet pris på henholdsvis 40.900 og 74.500 kroner ved henholdsvis 35 og 63 ampere tilslutning.
3: DC-ladning: I dette scenarie vil man nøje skulle vurdere effektbehovet. En 50 kW ladestander kræver tilslutning på 80 ampere for at yde fuld effekt og en tilsvarende på 75 kW kræver 125 ampere for at yde fuld effekt. Prisen for selve standeren ligger på cirka 120.000 til 175.000 kroner for 50 kW og cirka 200.000 kroner for 75 kW. Igen meget afhængig af kvalitet og funktionalitet.

Til disse priser skal tillægges installation og entreprise på 50.000 til 100.000 kroner.
Den samlede investering per ladestander ved en 50 kW stander:
Tilslutning (80 ampere):            82.400 DKK
Ladestander (50 kW):               150.000 DKK
Installation og entreprise:        75.000 DKK
                                                          307.400 DKK
*Alle priser er eksklusive moms.

Ligeledes kan der potentielt være besparelser at hente ved, at flere biler lader på den samme stander (stander med flere udtag) med lastbalancering, hvor ladeeffekten på det enkelte udtag tilpasses den samlede belastning fra alle udtag. Det afhænger dog i høj grad af de aktuelle effektbehov og nærmere beregninger for kapacitet på standeren, den nødvendige forsyning og de fysiske forhold på standpladsen.

Dertil er det væsentligt at pointere, at den eventuelle investering, der vil være til ladeinfrastruktur fordeles på flådens nuværende og fremtidige el-køretøjer, og derfor ikke bør tilskrives det enkelte køretøj i en TCO. Du kan dog lave en samlet TCO for el-lastbilen og ladeinfrastruktur i vores TCO-værktøj, såfremt du ønsker dette. Tilgå TCO-værktøjet på denne side.

Stikplacering

Det er værd at bemærke hvor på lastbilen ladestikket er placeret. Der findes ikke en standard for placeringen, så man vil kunne finde stikket placeret i både højre og venstre side af bilen – typisk lige bag førerhuset. Enkelte producenter har stikket placeret foran på bilen, derfor er det vigtigt at have ladestikkets placering for øje når I skal planlægge indretningen af ladepladsen.

Godtgørelse af elafgift til opladning af el-køretøjer

Virksomheder kan få godtgjort elafgift af elektricitet forbrugt til opladning af registrerede elbilers batterier på de af virksomheden drevne ladestandere, herunder hurtigladere, når ladestanderen drives for virksomhedens regning og risiko, og virksomheden er involveret i driften heraf. Det fremgår af SKM2020.12.SR, at det ejendomsretlige ejerforhold til ladestanderen ikke er afgørende for muligheden for godtgørelse. Endvidere godtgøres elafgift af elektricitet forbrugt til opladning af batterier på batteriskiftestationer. Elbilvirksomheden skal således alene betale elafgift med 0,4 øre pr. kWh elektricitet, der anvendes til opladning af batterier i registrerede eldrevne biler. Det betyder, at elafgiften godtgøres bortset fra 0,4 øre pr. kWh.

Elafgiftslovens krav om, at elektriciteten skal være forbrugt af virksomheden, anses for at være opfyldt i dette særlige tilfælde. Vedrørende forbrugskriteriet er der tale om et særligt tilfælde, der ikke kan overføres på andre områder. 

Tilbagebetalingen efter særordningen ydes i øvrigt i overensstemmelse med de øvrige bestemmelser i ELAL §§ 11, 11 a og 11 c.

Tilbagebetaling ydes uanset bestemmelsen i ELAL § 11, stk. 5, om fradragsret i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for moms for elektricitet og varme. Elbilvirksomheden skal således ikke i dette særlige tilfælde opfylde betingelsen om, at fradragsretten gælder i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for moms for elektricitet og varme. 

Guide til etablering af depotladere

GUIDE TIL ETABLERING AF DEPOTLADNING

Copenhagen Electric har i samarbejde med COWI udarbejdet denne guide, som giver en oversigt over depotladning af elektriske køretøjer og de forskellige aspekter, der skal overvejes i forbindelse hermed.

Læs guiden her