elbilviden.dk

This website doesn't support IE. Please, open this page in another browser.

Love og regler for det offentlige

Udover de politiske ambitioner og beslutninger taget af jeres kommunalpolitikere er der nogle helt konkrete krav og love, der skal tages højde for på både statsligt og EU-niveau.

AFI-forordningen (AFIR)

Lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport, også kaldet AFI-forordingen, eller AFIR i EU-sammenhæng (Alternative Fuels Infrastructure Regulation)

AFI-forordningen trådte i kraft 13. april 2024.

AFI-Forordningen (AFIR)

Loven regulerer infrastruktur til grønne drivmidler, herunder ladestandere.

Læs loven her

Loven drejer sig udelukkende om offentlig ladeinfrastruktur, og sætter bl.a. rammer for synlighed, tilgængelighed, prisdifferentiering, mv.

Hvad er de vigtigste punkter i AFIR?

  • Tydelige priser: Prisen for opladning skal vises tydeligt og opdateret på ALLE ladestandere, fx med QR-kode eller dynamiske prisskilte.
  • Nem betaling: For hurtig- og lynladere ove 50 kW SKAL du skal kunne betale med almindelige betalingsmetoder såsom betalingskort. For ladestandere under 50 kW kan fx QR-kode bruges som betaling.
  • Stop for urimelige gebyrer: Urimeligt diskriminerende gebyrer, tillæg og roamingpriser er forbudt, også på tværs af landegrænser.
  • Ingen skjulte gebyrer: Alle priskomponenter skal være tydeligt angivet i fx roamingapps, inkl. ekstra gebyrer pr. tid opladt eller pr. kWh.

AFIR vil gøre det nemmere, billigere og mere overskueligt at lade offentligt i hele EU uden at være fast tilknyttet en bestemt tjeneste eller operatør.

AFI-loven og bekendtgørelse om kommuner og regioner

Loven giver kommuner mulighed for at medfinansiere ladestandere inden for nogle begrænsede rammer, som er beskrevet i lovens paragraf 5. punkt 1-6. Du kan finde loven her.

Til punkt 6 hører en bekendtgørelse (Bekendtgørelse om kommuners og regioners ydelse af betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter). Den blev samtidig revideret i forbindelse med AFI-forordningen trådte i kraft 13. april 2024.

Bekendtgørelsen giver kommunerne mulighed for at medfinansiere ladeinfrastruktur i andre tilfælde end dem, nævnt i punkt 1-5 – det vil sige alle andre tilfælde. Bekendtgørelsen begrænser kommunernes hjemmel til at medfinansiere offentligt tilgængelig ladestandere til udgangen af 2024 med mindre andet besluttes af Folketinget.

Du kan finde bekendtgørelsen her.

Ladestanderbekendtgørelsen

Ladestanderbekendtgørelsen trådte i kraft den 10. marts 2020 og er udstedt med hjemmel i byggelovens § 4 D og implementerer en revision af bygningsdirektivet. Ladestanderbekendtgørelsen regulerer etablering af ladestandere i relation til bygningers parkeringsarealer.

Vi har samlet de vigtigste paragraffer, når I ønsker at forberede jer til at etablere ladestandere til elbiler her:

§ 3 Bestående bygninger
Bestående bygninger med mere end 20 parkeringspladser, der ikke er beboelsesbygninger, skal have etableret mindst 1 ladestander i tilknytning til parkeringsanlægget senest den 1. januar 2025

§ 4 stk. 2 – Større ombygninger
Bygninger med mere end 10 parkeringspladser, der ikke er beboelsesbygninger, som gennemgår en større ombygning, skal etablere mindst 1 ladestander i tilknytning til parkeringspladsanlægget og forberede mindst hver femte ombyggede parkeringsplads til ladestandere.

§ 5 stk. 2 – Nybyggeri

Bygninger med mere end 10 parkeringspladser, der ikke er beboelsesbygninger, skal etablere mindst 1 ladestander i tilknytning til parkeringspladsanlægget og forberede mindst hver femte parkeringsplads til ladestandere

Ladestanderbekendtgørelsen

I Ladestanderbekendtgørelsen kan I finde en række bestemmelser, som er særligt relevante for kommuner, når I vil etablere ladestandere i byrummet.

Læs hele bekendtgørelsen her

Konkurrenceudsættelse

Når kommuner eller regioner skal opsætte offentlig tilgængelige ladestandere på deres arealer, skal der laves et udbud. Udbuddet skal konkurrenceudsætte ydelsen, så det afgøres, om kommunen skal medfinansiere eller om de kan få en lejeindtægt fra operatøren. Det vil sige, at afhængig af, hvor attraktiv lokationen er for en operatør, der sælger strøm til elbiler, så kan kommuner og regioner komme til at enten betale penge for opsætning til få en indtægt ved at stille arealet til rådighed for operatøren eller noget midt i mellem.

Mere konkret, hvordan udbuddene skal udformes er beskrevet i Bekendtgørelse om ordregiveres indgåelse af aftaler om retten til at virke som operatør af offentligt tilgængelige ladepunkter.

Bekendtgørelsen kan findes her.

Godtgørelse af elafgift til opladning af el-køretøjer

Virksomheder kan få godtgjort elafgift af elektricitet forbrugt til opladning af registrerede elbilers batterier på de af virksomheden drevne ladestandere, herunder hurtigladere, når ladestanderen drives for virksomhedens regning og risiko, og virksomheden er involveret i driften heraf. Det fremgår af SKM2020.12.SR, at det ejendomsretlige ejerforhold til ladestanderen ikke er afgørende for muligheden for godtgørelse. Endvidere godtgøres elafgift af elektricitet forbrugt til opladning af batterier på batteriskiftestationer. Elbilvirksomheden skal således alene betale elafgift med 0,4 øre pr. kWh elektricitet, der anvendes til opladning af batterier i registrerede eldrevne biler. Det betyder, at elafgiften godtgøres bortset fra 0,4 øre pr. kWh.

Elafgiftslovens krav om, at elektriciteten skal være forbrugt af virksomheden, anses for at være opfyldt i dette særlige tilfælde. Vedrørende forbrugskriteriet er der tale om et særligt tilfælde, der ikke kan overføres på andre områder. 

Tilbagebetalingen efter særordningen ydes i øvrigt i overensstemmelse med de øvrige bestemmelser i ELAL §§ 11, 11 a og 11 c.

Tilbagebetaling ydes uanset bestemmelsen i ELAL § 11, stk. 5, om fradragsret i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for moms for elektricitet og varme. Elbilvirksomheden skal således ikke i dette særlige tilfælde opfylde betingelsen om, at fradragsretten gælder i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for moms for elektricitet og varme. 

Vejledning i Ladestanderbekendtgørelsen

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en vejledning, som kan hjælpe jer forstå Ladestanderbekendtgørelsen.

Check vejledningen løbende, da den bliver opdateret i januar og juli.

Læs vejledningen her

Webinar om Ladestanderbekendtgørelsen

Region Hovedstaden afholdte d. 26. maj 2020 i samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen et webinar om den nye Ladestanderbekendtgørelse

Se webinaret her